Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Huren / Rechten en plichten / Discriminatie op de huisvestingsmarkt - klacht of melding

Discriminatie op de huisvestingsmarkt - klacht of melding

Het is verboden een kandidaat-huurder te discrimineren op basis van een of meerdere van de volgende criteria: geslacht, zogenaamd ras, huidskleur, herkomst, nationaliteit, nationale of etnische afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, vermogen, religieuze of filosofische overtuiging, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische kenmerken, sociale afkomst en situatie en vakbondsovertuiging.

Sinds 1 september 2019 is de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie bevoegd voor het opsporen, vaststellen en sanctioneren van discriminatie bij de toegang tot huisvesting.

Wat is discriminatie op de huisvestingsmarkt?

Men spreekt over discriminatie wanneer een persoon minder gunstig behandeld wordt dan een andere persoon op basis van een of meerdere beschermde criteria (deze worden verderop in de tekst vernoemd), terwijl deze twee personen in een vergelijkbare situatie verkeren en er geen relevante rechtvaardiging voor de verschillende behandeling is.

Wanneer de discriminatie zich voordoet in het kader van de zoektocht naar een woning, kunt u klacht indienen of er melding van maken bij de DGHI als met name:

 1. Een verhuurder of vastgoedmakelaar u een woning geweigerd heeft of geen gevolg gegeven heeft aan uw kandidatuur op basis van een discriminatiegrond (verder in de tekst vindt u de beschermde criteria).
   
 2. U een discriminerend zoekertje gezien heeft (bv. "OCMW's zich onthouden", "werklozen zich onthouden", "arbeidsovereenkomst vereist", "arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vereist", woning voorbehouden voor mannen/vrouwen, personen zonder kinderen, enz.) op het internet, in de krant, op een affiche, op sociale media, enz.
   
 3. Men u als kandidaat-huurder gevraagd heeft informatie of documenten te verschaffen die een verhuurder niet mag vragen.

Artikel 200ter §1 van de Huisvestingscode bepaalt: "De verhuurder kan, met het oog op het opstellen en sluiten van de huurovereenkomst, de volgende algemene gegevens inwinnen, met naleving van de regelgevingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:
 1° de naam en voornaam van de kandidaat-huurder(s);
 2° een communicatiemiddel met de kandidaat-huurder;
 3° elk document dat het mogelijk maakt de identiteit van de huurder en zijn bekwaamheid om te contracteren vast te stellen;
 4° het aantal personen uit wie het huishouden bestaat;
 5° het bedrag van de financiële middelen waarover de huurder beschikt of de raming ervan.
"

Alle informatie of documenten die niet in deze lijst opgenomen zijn, mogen niet gevraagd worden.

Welke zijn de beschermde criteria?

Het is verboden een kandidaat-huurder te discrimineren op basis van een of meerdere van de volgende criteria: geslacht, zogenaamd ras, huidskleur, herkomst, nationaliteit, nationale of etnische afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, vermogen, religieuze of filosofische overtuiging, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische kenmerken, sociale afkomst en situatie en vakbondsovertuiging.

Als uw klacht of melding betrekking heeft op een criterium dat niet in deze lijst opgenomen is, is ze niet ontvankelijk.

Wat is een klacht of melding?

De termen "klacht" en "melding" zijn niet bij wet gedefinieerd. Als het verzoek uitgaat van een persoon die vindt dat hij/zij het slachtoffer is van discriminatie, spreekt men van een "klacht". Als het verzoek uitgaat van een persoon die getuige is van een mogelijke discriminatie of associatie, gaat het om een "melding".

Wie kan een klacht indienen of melding maken bij de DGHI?

De Brusselse Huisvestingscode legt geen voorwaarden op wat betreft de auteur van de klacht of melding. Elke persoon, vereniging of overheidsdienst kan dus een klacht indienen of een melding maken bij de DGHI. Dat geldt ook als de auteur van de melding de feiten alleen maar heeft vastgesteld, zonder er zelf slachtoffer van te zijn. Een voorbeeld daarvan is het vinden van een discriminerend zoekertje.

Het bestaan van een klacht of melding is een van de essentiële voorwaarden waaraan voldaan moet zijn opdat de DGHI een discriminatietest zou kunnen verrichten (zie verder).

Welke inlichtingen en documenten moeten worden verstrekt bij het indienen van een klacht of het maken van een melding?

 1. De auteur van de klacht of de melding
  Vermeld uw naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
   
 2. De feiten
  De klacht of melding mag alleen betrekking hebben op precieze feiten, op een specifieke gebeurtenis die zich heeft voorgedaan.
  Het is belangrijk dat u de feiten zo nauwkeurig mogelijk beschrijft. Dat is cruciaal om te kunnen bepalen of er wel degelijk sprake is van ernstige aanwijzingen van discriminatie.
   
 3. De vermeende discriminatieplege
  Vermeld in uw klacht of melding zo nauwkeurig en volledig mogelijk de gegevens van de persoon die zich schuldig zou hebben gemaakt aan discriminatie: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, adres van de te huur aangeboden woning. Verduidelijk ook of het om een particulier dan wel om een vastgoedmakelaar gaat.
  Als we op basis van de informatie die bij de klacht of melding is gevoegd niet onomstotelijk kunnen vaststellen wie de dader is, zal de procedure niet kunnen worden voortgezet.
   
 4. Aanwijzingen
  Voeg aan uw klacht alle elementen toe die een ernstige aanwijzing voor discriminatie kunnen vormen: afgedrukt zoekertje van Immoweb, foto's van een affiche op een raam, e-mailcorrespondentie, screenshots van een sms, berichtenverkeer, sociale media, opnames van telefoongesprekken.
   
 5. De discriminatietest uitgevoerd door of op vraag van het slachtoffer
  Het is belangrijk dat we weten of er al een discriminatietest werd uitgevoerd door of op vraag van het slachtoffer In dat geval moet u ons ook de resultaten van deze discriminatietest bezorgen.
  Er bestaan twee soorten discriminatietesten, namelijk:

  a) De praktijktest: twee of meer reële of fictieve personen met gelijkaardige profielen die enkel beduidend van elkaar verschillen door het te testen criterium, tonen belangstelling of dienen hun kandidatuur in bij een eigenaar of een vastgoedmakelaar, waarna de antwoorden vergeleken worden om na te gaan of ze niet in strijd zijn met de wet.

  b) De mystery client is een reële of fictieve kandidaat die een vraag stelt aan een eigenaar of een vastgoedmakelaar, om na te gaan of het gegeven antwoord conform de wet is.

Hoe verloopt de procedure?

Na ontvangst van de klacht of melding wordt het dossier geanalyseerd om na te gaan of de feiten mogelijk een geval van discriminatie op de huisvestingsmarkt zijn. Er kan bijkomende informatie gevraagd worden. Als de verstrekte inlichtingen onvolledig zijn of geen eventuele inbreuk zouden vormen op aangelegenheden die tot het bevoegdheidsdomein van de DGHI behoort, zal de klacht of melding onontvankelijk verklaard worden.

De DGHI kan een discriminatietest uitvoeren als aan de wettelijke voorwaarden voldaan is en als deze test noodzakelijk is om het bestaan van de inbreuk te kunnen aantonen.

Als een klacht of melding gegrond is, kan aan de discriminatiepleger, nadat deze gehoord werd, een boete van 125 tot 6.200 euro worden opgelegd. In bepaalde gevallen kunnen zelfs strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

De DGHI kan echter geen compenserende maatregelen voor het slachtoffer uitspreken, zoals een vergoeding. Als u informatie wenst over de alternatieven die er bestaan voor de klachtenprocedure bij de DGHI, en meer bepaald over de mogelijkheden om uw rechten af te dwingen voor de rechtbank, dient u contact op te nemen met:

 

Klacht of melding:

Online formulier

of

Papieren formulier (.pdf)
Informatie (.pdf)

Meer weten:

Contact:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Huisvesting
Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie

Adres:
Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie
Brussel Huisvesting
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel

e-mail:
inspectiondulogement@sprb.brussels

Document acties