Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Nieuws / Strijd tegen discriminatie: nieuwe instrumenten en communicatiecampagne

Strijd tegen discriminatie: nieuwe instrumenten en communicatiecampagne

Te veel Brusselaars worden het slachtoffer van discriminatie bij het zoeken naar een woning. Als gevolg van het feit dat ze door verhuurders en makelaars ongerechtvaardigd geweigerd worden, zien slachtoffers van discriminatie zich genoodzaakt om ongeschikte of ongezonde woningen te aanvaarden voor een vaak buitensporige huurprijs. Deze situaties van slechte huisvesting leiden op hun beurt tot gezondheidsproblemen, sociaal isolement, falen op school of op het werk.

Het Noodplan voor Huisvesting voorziet in 3 hefbomen om de strijd tegen discriminatie op de woningmarkt te bevorderen:

 1. Versterking van de bepalingen van de Brusselse Huisvestingscode inzake de bestrijding van discriminatie op de woningmarkt
 2. De aanwerving van extra inspecteurs om het aantal door de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) onderzochte dossiers te verhogen
 3. En de lancering van een communicatiecampagne om kandidaat-huurders te informeren over hun rechten ten aanzien van de discriminatie waarmee ze te maken kunnen krijgen.

Proactieve discriminatietests om discriminerende praktijken op te sporen en te bestraffen 

Sinds september 2019 kunnen de inspecteurs van Brussel Huisvesting een beroep doen op discriminatietests om discriminerende handelingen vast te stellen en, indien nodig, geldboetes op te leggen. Momenteel kunnen deze tests alleen worden uitgevoerd als er voorafgaand een klacht is ingediend en als het bestuur vóór het uitvoeren van de test kan aantonen dat het al beschikt over ernstige aanwijzingen van discriminatie.

In juni 2020 heeft de staatssecretaris Nawal Ben Hamou een werkgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de DGHI, Unia, het IGVM en VUB-professor Pieter-Paul Verhaeghe, om de Brusselse wetgeving inzake discriminatie op de woningmarkt te evalueren en aanbevelingen te formuleren om de maatregelen ter bestrijding van deze vorm van discriminatie te versterken.

Op basis van deze aanbevelingen heeft de staatssecretaris een voorontwerp van ordonnantie ingediend, dat op 29 april in eerste lezing door de regering is goedgekeurd. Het voorontwerp voorziet met name in het volgende:

 • Proactieve tests toestaan
 • De DGHI in staat stellen acteurs in te schakelen om namens haar tests uit te voeren en verenigingen die ijveren voor integratie via huisvesting in staat stellen op verzoek van het slachtoffer of de DGHI tests uit te voere
 • De strijd tegen discriminatie uitbreiden (tijdens de hele periode van de huurovereenkomst)
 • De lijst met discriminatiecriteria uitbreiden : familiale verantwoordelijkheden (grote gezinnen, eenoudergezinnen), adoptie, meemoederschap, vaderschap en verblijfsstatus.
 • Verduidelijken welke informatie door de verhuurder kan worden opgevraagd en op welk moment

Het voorontwerp werd voor advies voorgelegd aan Unia, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de Adviesraad voor Huisvesting. Het moet nog worden voorgelegd aan de Raad van State voordat het definitief wordt goedgekeurd door de Regering en het dit jaar nog aan het parlement wordt voorgelegd.

Een versterking van het personeel van de DGHI

Sinds de inwerkingtreding van de antidiscriminatiewetgeving in september 2019 werd deze nieuwe opdracht van de Huisvestingsinspectie uitgevoerd door de personeelsleden die ook de dossiers ter bestrijding van ongezonde woningen behandelden. Het feit dat er geen ambtenaren zijn die zich specifiek met discriminatie bezighouden, verklaart ook waarom er zo weinig resultaat wordt geboekt. In het kader van het Noodplan voor Huisvesting werd beslist om in 2021 drie ambtenaren aan te werven die zich specifiek bezighouden met de behandeling van klachten over discriminatie op de woningmarkt. In maart en april werden er al twee personen aangeworven en de derde aanwerving is momenteel lopende.

Een communicatiecampagne met de website tehuurmaar.brussels

De bedoeling is dat de campagne rechtstreeks gericht is aan de Brusselse kandidaat-huurders en verhuurders. De boodschap is heel duidelijk: discriminatie op de woningmarkt is illegaal en is wettelijk strafbaar. Zowel kandidaat-huurders als verhuurders hebben een rol te spelen om vooroordelen, weigeringen en discriminerende praktijken te helpen verminderen.

Drie doelstellligen voor de website tehuurmaar.brussels:

 1. Kandidaat-huurders informeren over de verschillende vormen van discriminatie op de woningmarkt en over hun rechten
 2. Kandidaat-huurders de mogelijkheid geven om de gevallen van discriminatie waarmee ze te maken krijgen, te melden via een onlineformulier
 3. Verhuurders informeren over de te volgen gedragscode en hen bewust maken van eventuele sancties bij discriminatie van een bepaalde categorie van huurders of kandidaat-huurders.

Document acties