Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Premies en steunmaatregelen / Huurtoelage voor de huurders van woningen van de gemeenten en de OCMW's

Huurtoelage voor de huurders van woningen van de gemeenten en de OCMW's

Bepaalde gemeenten en OCMW's of een houder van openbaar beheersrecht bij de overheid verhuren woningen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze spelers ervoor kiezen huurders die daartoe in aanmerking komen een verlaagde huur toe te kennen aan het begin van of tijdens het lopen van het huurcontract. 

Bepaalde gemeenten en OCMW's of een houder van openbaar beheersrecht bij de overheid verhuren woningen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze spelers ervoor kiezen huurders die daartoe in aanmerking komen een verlaagde huur toe te kennen aan het begin van of tijdens het lopen van het huurcontract.

Deze huurtoelage dekt het verschil tussen de door de gemeente, OCMW of een houder van openbaar beheersrecht gevraagde huurprijs en een derde van het maandelijkse gezinsinkomen, in voorkomend geval verhoogd met een derde van de kinderbijslag. De huurtoelage mag echter niet hoger zijn dan 220 euro per maand. En ze is niet verschuldigd als het bedrag lager is dan 15 euro.

Indiening en behandeling van de aanvragen en betalingen

Als de gemeente, het OCMW of de andere houder van openbaar beheersrecht dit systeem hanteert, dient de huurder zijn aanvraag voor een huurtoelage in bij de betreffende instelling (zijn verhuurder). Die laatste kan bij het Bestuur een aanvraag voor een princiepsbeslissing indienen.

Bij elke aanvraag dient de gemeente, het OCMW of de andere houder van openbaar beheersrecht een dossier in bij het Bestuur.

Elk jaar en uiterlijk tegen 31 januari gebruiken de betreffende instellingen een formulier van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om aan het Bestuur een terugbetaling te vragen van de verlaging van de huur die het voorgaande jaar aan de huurder(s) werd(en) toegekend.

Toekenningsvoorwaarden

  • De huurder moet 18 jaar of ouder of ontvoogd zijn op de datum van indiening van de aanvraag.
  • De aanvrager mag, met uitzondering van kinderen ten laste, slechts deel uitmaken van één gezin dat de toelagen aanvraagt of ontvangt.
  • De huurder of een lid van diens gezin mag geen begunstigde zijn van een toelage toegekend op basis van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering  van 22 december 2004 tot instelling van een verhuis- en installatietoelage en van een bijdrage in het huurgeld.
  • Het gezinsinkomen moet lager dan bepaalde drempels zijn (jaarlijks geïndexeerd).
  • Op het moment van de aanvraag en zolang de huurtoelage verschuldigd is, mag de huurder of een van diens gezinsleden geen onroerend goed met een woonbestemming of bestemd voor beroepsdoeleinden in volle eigendom, in erfpacht of in vruchtgebruik hebben.
  • De woning moet deel uitmaken van de huurwoningen van een van de gemeenten of een van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of moet in openbaar beheer zijn en mag niet het voorwerp uitmaken van overheidssteun die een baremisatie van de huurprijzen impliceert.
  • De woning moet voldoen aan de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen.
  • Het bedrag van de maandelijkse huur, vermeld in het huurcontract, mag bepaalde bedragen (jaarlijks geïndexeerd) niet overschrijden.
  • De huurder moet bepaalde verbintenissen nakomen.

 

Contact

Neem contact op met je gemeente, OCMW of andere houder van zakelijke rechten om na te gaan of deze laatste dit type van huurtoelage toepassen.

Wettelijke grondslag

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2012 tot instelling van een huurtoelage

Document acties